Imaheti program – 2015

Szerkesztette:admin / Dec 26, 2014
article_image_full

IMAHETI PROGRAM – 2015

Imádkozás lelki ébredésért


2015. január 4, vasárnap

Imádkozás alázatért, megtérésért és megjobbulásért

„Amikor Salamon sikeresen elkészítette az Úr házát, a királyi palotát és mindazt, amit elkészíttetni szándékozott Salamon az Úr házában és a maga palotájában, akkor megjelent az Úr Salamonnak éjjel, és ezt mondta neki: Meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” (2Krónika 7:12-14).

Megvallás:
 • Saját magunkban és az anyagi dolgokban bíztunk;
 • Elhanyagoltuk a naponkénti imádkozást;
 • A világi dolgok felé vonzódtunk;
 • Vétkeztünk és letértünk a keskeny útról;
 • Országunk beteg a bűn miatt.
Kérés:
 • A személyes megtérés kegyelméért;
 • Alázatos lélekért és büszkeségünk összetöréséért;
 • Elszakadásért a bűntől és a világtól;
 • Hogy teljes szívvel Istenhez térjünk.
Hálaadás:
 • Az imameghallgatás ígéretéért;
 • A bűnbocsánat ígéretéért;
 • Az ország meggyógyításának ígéretéért.

2015. január 5, hétfő

Imádkozás megtisztulásért, és lelki erővel való megtöltődésért

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. „ (1János 1: 7-9).

Megvallás:
 • A sötétségben jártunk és a sötétség cselekedeteit cselekedtük;
 • Elrejtettük bűneinket és nem vallottuk meg azokat;
 • Becsapjuk saját magunkat és nem szeretjük a közösséget az Úrral és a testvérekkel.
Kérés:
 • Az Úr világítsa be lelkünk minden sötét szegletét;
 • Az Úr hozza világosságra elrejtett bűneinket;
 • Az Úr tisztítson meg minden bűntől;
 • Segítsen az Úr, hogy szeressük a világosságot és az igazi megtérést.
Hálaadás:
 • Az Úr Jézus áldozatáért, ami által van bűnbocsánat;
 • A Szentlélekért, aki megvilágítja lelkiismeretünket;
 • Az Úr hűségéért és igazságosságáért;
 • Bocsánatért és megtisztulásért.

2015. január 6, kedd

Imádkozás lelki éhségért országunkban

„Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az Úr -, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására.” (Ámósz 8,11).

Megvallás:
 • Már rég óta nincs éhség és szomjúság az Isten Igéje iránt;
 • Éhesek és szomjasak vagyunk a világi szórakozásokra– televízió, internet, világi szórakozások;
 • Elhagytuk az Urat az érő víz forrását és megmérgezett vizet ittunk;
 • Szívünkből és lakásainkból hiányzik Isten Igéje és nincs lelki erőnk.
Kérés:
 • Az Úr hozza el azokat a napokat, amikor éhesek és szomjasak leszünk Igéjére;
 • Segítsen az Úr, hogy naponként éljünk Igéjével;
 • Az Úr tisztítsa meg és áldja meg azokat az eszközöket, amelyeken keresztül terjesztik Igéjét;
 • Az Úr nyissa meg mindenkinek a szívét az Igére.
Hálaadás:
 • Mert nem zárta be az Ige ajtaját Romániában;
 • Minden megnyitott ajtóért az Ige számára – otthonok, iskolák, művelődési házak, stadionok, rádió, televízió, könyvek, újságok folyóiratok, internet, stb.;
 • Az Ige erejéért, hogy csillapítsa lelkünk éhségét és szomjúságát.

2015. január 7, szerda

Imádság mások megtérése utáni szenvedélyes vágyért

„Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett” (Róma 9,1-3).

Megvallás:
 • Nem fáj a szívünk az elveszettek miatt;
 • Nem imádkozunk naponként megtérésükért;
 • Nem használjuk ki hatékonyan az időt és a lehetőségeket, hogy bemutassuk Krisztust nekik;
Kérés:
 • Szenvedélyes vágyért, hogy családunk minden tagja üdvözüljön;
 • Lelki fájdalomért lelkiállapotuk miatt;
 • Szent elhatározásért, hogy kitartóan járjunk közbe érettük az Úrnál;
 • Imalisták megalkotásáért.
Hálaadás:
 • Az Úr ismeri és vizsgálja a szíveket;
 • Az Úr át tudja változtatni a kőszívet hússzívvé;
 • Az imameghallgatás ígéretéért.

2015. január 8, csütörtök

Imádkozás a Szentlélek munkájáért Romániában

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.”… amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16,7-11, 13).

Megvallás:
 • Elhanyagoltuk a Lélek vezetését és világi életmódot vettünk fel;
 • Sokszor bűnös természetünk gondolatai és tervei szerint jártunk;
 • Sokszor emberekben bíztunk (prédikátorok, énekesek, zenészek, stb.) a lelki munka előmeneteléért; nem bíztunk az Úrban és az imádkozás erejében;
 • Sokszor emberi megoldásokat választottunk a problémák megoldására
Kérés:
 • A Szentlélek győzzön meg mindnyájunkra személyes bűneinkről;
 • A Szentlélek győzze meg azokat, akikért imádkozunk;
 • A Szentlélek hozzon igazi megtérést és adjon újjászületést azoknak az életében, akikért imádkozunk;
 • A Szentlélek világosítsa meg az elveszett emberek elméjét.
Hálaadás:
 • A Szentlélek munkájáért bennünk, üdvözültekben;
 • A Szentlélek munkájáért a hitetlenekben;
 • A Lélek teljességéért gyülekezeteinkben;
 • A Szentlélek kitöltetéséért országunkra.

2015. január 9, péntek

Isten országának terjedéséért

„„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.” (János 14,12-14).

Megvallás:
 • Meggyengültünk a hitben;
 • Már nem kérünk nagy dolgokat Istentől;
 • Nem lelkesedtünk azért, hogy Isten neve dicsőüljön meg életünk által;
 • Megelégedtünk rideg szertartásokkal és világi szellemű vallásos előadásokkal.
Kérés:
 • Növekedjen hitünk;
 • Erősödjön imaéletünk;
 • Lelkesedés Isten Országának terjedéséért;
 • Nagy dolgokért a lelkek üdvössége érdekében az országban és minden gyülekezetben;
 • Lelkesedés azért, hogy mindnyájunk élete és munkája Isten dicsőségét szolgálja.
Hálaadás:
 • Isten hatalmas dolgaiért, amik a múltban történtek;
 • Mert Istennek ma is olyan ereje van, mint 2000 évvel ezelőtt;
 • Mert megbecsüli és megjutalmazza gyermekeinek hitét;
 • Mert ma is nagy dolgokra képes.

2015. január 10, szombat

Imádkozás a befolyásos emberek megtéréséért

„ Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” (1Tim 2:1-4).

Megvallás:
 • Keveset imádkoztunk a helyi és országos vezetőinkért;
 • Sokszor a politikai és a gazdasági kérdésekkel törődtünk inkább, mint a lelkiekkel;
 • Nem vettük figyelembe, hogy az Úr Jézus a vezetőkért is meghalt;
Kérés:
 • A helyi és országos vezetők megtéréséért;
 • Bölcsességért és isteni vezetésért a törvények megalkotásában;
 • Istenfélelemért a vezetők életében és döntéseiben;
 • A vezetők védelméért gonosz hatásokkal szemben.
Hálaadás:
 • Békességért országunkban;
 • Az evangélium hirdetésének szabadságáéért;
 • Azokért a vezetőkért, akik bibliai alapelvek tiszteletben tartásáért harcolnak a családdal, az egyházzal és a társadalommal kapcsolatban;
 • A nyitott kapuért, az iskolai vallásoktatásra.

2015. január 11, vasárnap

Imádkozás a lelkimunkások új generációjáért, akik tele vannak lelkesedéssel, Szentlélekkel és lelki erővel

„Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Máté 9,35-38).

Megvallás:
 • Nem törődtünk teljes szívünkből azokkal a helységekkel, ahol nincs evangéliumi gyülekezet;
 • Nem törődtünk azokkal a gyülekezetekkel, ahol már csak az idős testvérek egy kis csoportja található;
 • Nem emészt bennünket az irgalom azok iránt, akik a pokolba mennek;
 • A falun élő testvérek közül sokan meglankadtak missziós buzgóságukban.
Kérés:
 • Azon lelkimunkások megtéréséért, akik bűneikkel rossz hírbe hozták az Úr útját;
 • A lelkimunkások tanításbeli és erkölcsi tisztaságáért;
 • Olyan szívekért, amelyek úgy aggódnak a nyájért, akárcsak az Úr Jézus;
 • Lelkesedésért, hogy az evangéliumot elvigyük azokba a városokba és falvakba, ahol nincs még gyülekezet;
 • A lelkimunkások egy új generációjáért, akik telve vannak Szentlélekkel és erővel;
 • A missziós tevékenység egy új hullámáért, ami valódi lelki ébredésből ered;
 • Új lelki ébredésért az ország baptista gyülekezeteiben;
Hálaadás:
 • Azokért a testvérekért és testvérnőkért, akik csendben közbejárnak (egyénileg, vagy kis csoportokban) lelki ébredésért;
 • Mindazon lelki munkásokért, akik odaadóan szolgálnak bárhol ajtó nyíllik az evangélium számára;
 • Mindazokért, akik megtértek az elmúlt esztendőben;
 • Minden lelkimunkásért, aki hűségesen vigyáz és él az evangélium által megszabott keskeny úton.

Összeállította:

Paul Negruţ

lelkipásztor, bibliai oktatásért felelős alelnök

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [276.00 B]